0,00 € s DPH

Reklamačný poriadok


1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Tento reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Obchodných podmienok na e-shope www.sk.steliva.com a opisuje postup, akým spôsobom pristupovať pri reklamácii tovaru nadobudnutého od predávajúceho. Kupujúci (tiež Spotrebiteľ) je povinný sa zoznámiť s reklamačným poriadkom a Obchodnými podmienkami ešte pred objednaním tovaru a uzatvorením kúpnej zmluvy. Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci súhlasí s týmto Reklamačným poriadkom.

Ako doklad o záruke (záručný list) je vystavovaný ku každému zakúpenému tovaru nákupný doklad (paragon, faktúra alebo dodací list) so zákonom uvedenými všetkými potrebnými údajmi pre uplatnenie záruky (najmä názov tovaru, cena, množstvo, kód produktu).

2. ZÁRUČNÁ DOBA

Záručná doba začína plynúť zásadne dňom prevzatia tovaru Kupujúcim, teda dňom uvedeným na faktúre, paragóne či na záručnom liste.

Záručná doba je 24 mesiacov, ako u akéhokoľvek iného spotrebného tovaru.

Výnimku môže tvoriť tovar predávaný zo zľavou - II. akosť (tovar poškodený, použitý, nekompletný atď. - taká charakteristika je vždy uvedená u tovaru - pokiaľ nie je, má sa za to, že sa jedná o tovar nový, nepoškodený a kompletný). Ak ide o veci II. akosti, nezodpovedá predávajúci za vady v zodpovedajúcej miere používania alebo opotrebenia, ktoré mala vec pri prevzatí kupujúcim, a práva zo zodpovednosti za vady veci zaniknú, ak neboli uplatnené do 12 mesiacov odo dňa prevzatia veci Kupujúcim. Túto dobu uvedie predávajúci v doklade o predaji veci a dostatočne výrazne aj u ponúkaného tovaru a v potvrdení objednávky.

Pri tovaroch predávaných za nižšiu cenu z dôvodu vady či nekompletnosti sa záruka nevzťahuje na chyby, pre ktoré bola nižšia cena dohodnutá.

Záruka na tovar môže byť dodatočne ukončená, ak sú zistené nasledovné skutočnosti: tovar bol upravený a opravený niekým iným ako výrobcom, životnosť tovaru bola neúmerne znížená nevhodným užívaním produktu či jeho údržbou, tovar bol spotrebiteľom prepredané a nemožno preukázať vzťah medzi zmluvnými stranami voči Predávajúcemu.

3. ZÁRUČNÉ PODMIENKY

3.1. Kupujúcemu je odporúčané, aby bezprostredne pri dodaní prekontroloval spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, ich neporušenosť). Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou, s tým, že zásielka je napríklad nekompletná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu.

3.2. Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu: obchod@steliva.com, spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať e-mailom, alebo poštou predávajúcemu. Dodatočná reklamácia neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje Kupujúceho práva vec reklamovať, dáva však Predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

3.3. Kupujúci reklamovaný tovar odošle spolu s vyplneným Reklamačným protokolom na adresu Jaromír Mašek- Stelivá, U Svitavy 3, 61800 Brno.

3.4. O výsledku reklamácie bude Kupujúci vyrozumený telefonicky, sms správou, e-mailom či iným prostriedkom.

4. ZAMIETNUTIE REKLAMÁCIE

4.1. Nemožno reklamovať chyby produktu, ktoré vznikli: chybným užívaním, preťažením produktu (hoci jednorazovým) a nevhodnou starostlivosťou o produkt. Rovnako nemožno reklamovať chyby, pre ktoré bola poskytnutá zľava a ktoré boli známe v čase uzavretia kúpnej zmluvy.

4.2. Tovar na reklamáciu sa pristaví dokonale očistený - vnútorné i vonkajšie povrchy, bez obsahu. Znečistený tovar bude obratom odoslaný späť bez započatia reklamačného procesu.

4.3. Nemožno prijať do reklamácie tovaru, ktoré nie je vybavený: riadne vyplneným reklamačným protokolom a súčasne kópiou dokladu o kúpe či iným dokladom zakladajúcim záručnú dobu. Takýto tovar bude odoslaný obratom späť bez započatia reklamačného procesu.

5. VYBAVENIE REKLAMÁCIE

5.1. O vybavení reklamácie je rozhodnuté do zákonnej lehoty 30 dní. Lehotu 30 dní je možné po uplatnení reklamácie predĺžiť po dohovore so Spotrebiteľom - takéto predĺženie nesmie byť na dobu neurčitú alebo neúmerne dlhú.

5.2. V prípade potvrdenia reklamácie je na reklamačnom protokole uvedený spôsob opravy, prípadne ďalší spôsob riešenia reklamácie. Rovnako je predávajúci povinný uviesť dôvod zamietnutia.

5.3. Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov (najmä poštovného, ​​ktoré uhradil pri odoslaní reklamovaného tovaru), ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených práv zo zodpovednosti za vady (odporúčame požiadať najneskôr do 30 dní po vybavení reklamácie - zákonná lehota tým nie je dotknutá) a boli vynaložené skutočne a účelne.

5.4. Po vybavení oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba o túto dobu nepredlžuje. Ak bola reklamácia tovaru v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, záručná doba sa predlžuje o dobu trvania reklamácie. Doba trvania reklamácie sa počíta od nasledujúceho dňa po uplatnení reklamácie do dňa vybavenia reklamácie, teda doby, kedy bol Kupujúci povinný vec prevziať. O vybavení je zákazník informovaný na uvedenom kontakte na reklamačnom protokole.

5.5. V prípade nevyzdvihnutia reklamovaného tovaru do jedného mesiaca od uplynutia času, keď mala byť reklamácia vykonaná, a ak bola vykonaná neskôr, do jedného mesiaca od upovedomenia o jej vykonaní (väcčinou do 60 dní od dátumu podania reklamácie) je predávajúci oprávnený účtovať pri výdaji reklamácie čiastku za uskladnenie.

5.6. Pri výdaju tovaru po vybaveniu reklamácie je Kupujúci povinný predložiť doklad, na základe ktorého bola vec prijatá do reklamačného konania a musí preukázať svoju totožnosť OP alebo platným cestovným pasom. Bez tohto overenia nie je predávajúci oprávnený reklamáciu vydať.

5.7. Sídlo firmy máme v Českej republike, tovar je zasielaný z Českej republiky a riadime sa preto podľa českého práva.

inPage - webové stránky, doménawebhosting ľahko.

Copyright © Jaromír Mašek- Steliva, Třebízského 787/3, 61400 Brno, CZ, IČ: 64303144, DIČ: CZ7306013979, Tel. 515919799, Mail: obchod@steliva.com